Vecsésen voltunk a XII. Váci Egyházmegyei Találkozón

2016-06-25-Vecsesi-talalkozo.jpg2016. június 29.

XII. VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ

2016. JÚNIUS 25. – VECSÉS

„Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak!” (Mt 5,7)

 A képes beszámoló itt látható.

     Imádságos találkozónk az Irgalmasság Évében (2015.december 08 - 2016.november 20) az isteni irgalmasság tiszteletére irányította figyelmünket. Ahogyan Jézus tanítványai is elbizonytalanodtak olykor, a mai hívő ember is megerősítésre szorul hit, remény, szeretet dolgában. Az irgalmasság fogalmi tisztázása felvetette az irgalmasság és az emberi akarat összekapcsolását, az irgalmasság és hűség összetartozását, az egymáshoz való ragaszkodás kérdését, az együttlét és gazdagodás élményét. A nap során a megbocsátás, a segítségnyújtás gyakorlatának színes palettája is kirajzolódott előttünk.

     A vecsési hívek befogadó szeretetét, áldozatát egész nap érzékeltük. Ének-, tánc-, szolgálataik bemutatása friss, üdítő élmény volt nagyformátumú, mély előadások, liturgia, szentségimádás, templomlátogatás közben.

     Dr. Székely János püspök úr előadása Isten országára világított rá, melyről a Példabeszédekben olvashatunk, de megtalálhatjuk már földi életünkben is. Érzékletes példákat sorakoztatott fel: Szent Ferenc életének megváltozását, az elhidegült házasok egymás felé megnyílását, a feslett életű katonatiszt megtérését, hat gyerekes család utcáról új otthonba juttatását, valamint a szeretet, a vigasznyújtás példáit. Tisztázta az Isten Országa, a Mennyek országa és a Mennyország közötti különbséget. A Mennyek országa, Isten Országa, Isten Akarata itt a földi életben is érvényesül, míg a Mennyország a halál beteljesülése után következik. Az ember országa és Isten Országa ma nincs fedésben. Régen a Földön Isten királysága valósult meg, ma sok ember el akar végleg szakadni az Istentől. Az Isten Országa fentről építkezik, benne a hívő ember megtapasztalhatja, hogy egész életét Isten irányítja, az Ige segítségével. Az Ige építi bennünk életünket, még történelmünket is. Jézussal Isten jött közénk. Jézus élete követésre méltó, példa élet számunkra. Jézus bevezethet bennünket az Atya, az Isten, a Szentháromság titkába. A titkok átformálják életünket. Ez mind ajándék, ami a miénk. Ezeket nem adhatjuk vissza, mint a szülői szeretetet sem adhatja vissza a gyermek. De mindig, mindenért hálásak lehetünk! Jézus is Isten imádásával háláját fejezi ki az Atyának. Ahogy a gyermek kincse szüleinek, úgy az ember is királyi fejdísze, ékessége, büszkesége, öröme az Istennek. Mindannyian Isten szeretetében élünk! Nem adhatjuk vissza, de hálával tartozunk érte.

     A püspök úr személyes tapasztalatait is megosztotta velünk: Ő 14 évesen olvasta el az Ószövetséget. Megérezte, hogy az evangélium felülről táplál, és másoknak is hasznára válhat, átadásra való. Ne szégyelljük mi sem tovább hagyományozni azt, amit megértettünk belőle. Olykor megtapasztalható, hogy a Szentírás lapjai közül szól hozzánk Jézus, a mi életproblémánk megoldására mutat rá. Fogadjuk be a titkokat! Bővebb hazánk, Európa a kereszténység eszményére épült fel, ha az alapjainkat elveszítjük, összeomlik, eltűnik. Isten Országa nem egy színfal, fogadjuk be. Eszméinket szegényeknek, bűnösöknek is kell hirdetni. A plébánia nem az előkelőek gyülekezete, a plébánián helye van a betegnek, a szenvedőnek. Már kisgyermekként megtanították szülei alázatra, a kórházi beteglátogatásra. Isten országa maga az Isten közöttünk.

      A vecsési hit-csoportok munkájával is megismerkedhettünk. A Házas hétvégi csoport fő feladatának tartja, annak felmutatását, hogy a férj és feleség ne csak egymás mellett, de egymásért is éljen. A Magyar karizmatikus csoport imaszolgálata és Szentírás olvasása követésre méltó szolgálat. A Szentlélek vezetésére hagyatkoznak. A kérő ima helyett a magasztaló ima mellett állnak. Az Istent félik, az Úr nagyságát elismerik. Megtapasztalták, hogy a Szentlélek a teljes igazságra vezet. Az ellenségért, az önmaguk megerősítéséért végzett ima, az engesztelő ima, az önmaguk átadása elismerést váltott ki a hallgatóságból. A Mária Családjai Közösség a német Schönstadt-i csoport mintájára alakult és eredményesen dolgozik. A Foculáre Mozgalom vecsési csoportja az Életige, az Élő Egység, az Éljetek Egységben kibontásán dolgozik. A Roma Pasztoráció 10 éve a katolikus hit terjesztésére, a Cigány Búcsú megszervezésére és az emberi méltóság felépítésére összpontosít.

     Részt vehettünk kísérő programokon is. A csendes Szentségimádás a Szent Kereszt Templomban a mélységes lelki töltekezésünket segítette. Zarándokhely látogatás, gyónási lehetőség, gyermek programok, helytörténeti kiállítás megtekintése is rendelkezésünkre állt.

     Az Egyházmegyei nap fénypontja a Szentmise volt, amelyet Varga Lajos váci segéd püspök úr celebrált. A vándortanításról és az utakról szólt. Jézus vándortanító volt, nem kötődött katedrához, mindig vállalta a közösséggel együtt az út viszontagságait is. Az evangélisták is a tanítást úthoz kötik. Jézus nyilvános működése idején háromszor járt Jeruzsálemben. Itt kereszthalálával, megváltói tevékenységével az ember üdvösségének elnyerését segítette elő. Jézus Krisztus Jeruzsálembe vezető útja lelki értelemben az üdvrendhez kapcsolódik.

      Az ember útja a világhoz kötődik. Ha tudatosan indulunk és érkezünk egy zarándoklattal, akkor Jézus társai lehetünk, életközösséget alakíthatunk ki vele. Az úton járás veszélyekkel is járhat. Jézus lelki értelemben teljes önfeláldozást követel. Kényelmetlenségekre az ember Isten haragját kéri felindultságában. A nehézségek lelki természetűek, a megpróbáltatás feldolgozást követel. Megpróbáltatásban könnyen kísértésbe esünk, és ez gyűlöletté válhat. A mai evangélium szálláskeresésről szól, reális életeseményt közvetít. A vándorút egy vállalás, a hazátlanság vállalása. Jézus mikor azt kéri, kövess, azt jelenti, hogy személyes kötődéseinket fel kell adnunk, nincs eltemetés, nincs elbúcsúzás, nincs hátranézés. Így juthatunk el eddigi életünk átértékeléséhez, a megtéréshez.

     Különböző utak vannak. Istenhez vezető út nehéz, ez az önmagunkból való kilépés, mely Istennek ad minket. Az önmagunkra rátaláló út a világban is nehezített, és nem biztos, hogy megengedi, hogy magunkra találjunk. Az embertársainkhoz vezető úton is dolgoznunk kell. Ha ezek az utak meg vannak, építsük azt, amely azokat hozza hozzánk közel, akikhez mi már megtaláltuk az utat. Sokszoros utat kell építenünk szeretettel, hogy a szabadságot elérjük. A törvény, a 10 parancsolat, a norma alkalmazását mindig szeretettel végezzük. Így Isten gazdagságából nyújtunk másoknak. Szabad út azt jelenti, hogy a törvény, a kinyilatkoztatás, az értékek szerint élünk.

     A vándorzászló átadása után a találkozó lezárása következett.

     Nagy reménységgel jöttünk és nagy ajándékokkal távoztunk Vecsésről. Fényességgel, bőkezűséggel, örömmel, vigasszal, jósággal, szeretettel, lelki kincsekkel tértünk haza, amelyet egyházközségeinknek és családjainknak továbbadunk.

     Hálás köszönetet mondunk a zarándoklat helyi és saját szervezőink munkájáért. Köszönjük Varga András atya lelki irányítását, a zarándokút céljának világos kijelölését, és a találkozó értékelését.

Salgótarján, 2016. 06.27.

 Oltvölgyi Béláné

 

 Az Irgalom hullámain

/Az egyházmegyei találkozó margójára. 2016. Vecsés/

 

Előbb csak csörgedez mint búvó kis patak

Majd egyre nagyobb folyammá dagad

Nyitott szívedből kihullik minden gondod

S mélyén hótiszta imádság marad..

 

Az érzés megfog, elragad magával

Visz tovább, mint sodró erejű ár

Majd lenyugszik és ringó, lágy habjával

A megnyugvás és Isten irgalma vár

 

Múlt napok terhe iszkol szerte-széjjel

Minden fájdalmad csendben elcsitul

Együtt énekelsz lelkes, hívő néppel

Béke örömét hinti rád az Úr

 

Mint napsütést, mely szikrázik az égből

S áldását, mint üdítő permetet.

Az Ő szava szól dalokból és igékből

S betölti az eperfás teret

 

Irgalom tengerén ringatódzol lágyan

Zenével, tánccal karol a fényözön

Szeretet árad minden zöld levélből

És a szemekben ott csillog az öröm.

 

Megbékélsz magaddal és a nagyvilággal

Hetek kacatját elmosta már a víz

A kis templomban szent titkokra ébredsz

Felüdült lelked új tettekre hív

 

S a szentmisében újra szól az ének

A szép napra  kapunk drága ráadást

Istennek hála! S az Igék majd bennünk élnek.

Köszönjük, Vecsés, a sok fáradozást!

Dr. Sasváry Erzsébet

Legközelebbi misék

hirdetes-450.jpg