A szentgyónás módja

 

Így készülünk a szentgyónásra


A Szentlélek segítségét kérjük:
Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam.
Megvizsgáljuk lelkiismeretünket: Utoljára gyóntam:... Áldozni szoktam:... Bűneim...
(Valamelyik lelki tükör segítségével gondolatban szedd össze, és jegyezd meg, hogy milyen bűnökkel bántottad meg a jó Istent. Ha valamit meg akarsz kérdezni, akkor arra is készülj fel!)

   

I. Lelki tükör ritkán gyónók számára - a Tízparancs alapján


    Mikor gyóntam utoljára? Miért maradt el ilyen sokáig?

    1. Uradat, Istenedet imádd és csak Neki szolgálj!   

 • Imádkozom-e reggelente? (Eltervezem-e, hogyan fogom ma Istent és embertársaimat szolgálni?)
 • Imádkozom-e esténként? (Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiismeret-vizsgálatot?

    2. Isten nevét hiába ne vedd!

 • Káromkodtam? (Isten és a szentek nevét ejtettem-e ki átkozódó, csúnya szavak kíséretében? - Milyen gyakran?)
 • Szoktam-e emlegetni Isten nevét fölöslegesen, tiszteletlenül? (Mondok-e egy fohászt, ha káromlást hallok?)
 • Esküdöztem fölöslegesen? - Szent dolgokkal tréfálkoztam?

    3. Az Úr napját szenteld meg!

 • Vasárnap, ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? (Hanyagságból? Hányszor?)
 • Szentmisén Isten és az ottlevők iránti szeretettel vettem részt?
 • Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e az egyházi ünnepeket?
 • A bűnbánati napokon szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből? (Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?)

    4. Atyádat és anyádat tiszteld!

 • Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e? Próbálok-e örömet szerezni nekik?
 • Tisztelem-e az idősebbeket? (Iskolában, utcán stb.)

    5. Ne ölj!

 • Szoktam-e verekedni, durváskodni, gúnyolódni? - Másoknak fájdalmat okozni? (Ha megbántottam valakit, próbáltam-e jóvátenni?)
 • Vigyázok-e egészségemre? (Kerülöm-e a dohányzást, az alkoholt?)
 • Csábítottam-e mást bűnre?

    6. Ne paráználkodj!

 • Paráználkodtam-e? - Gondoltam, beszéltem-e tisztátalant?
 • Néztem, olvastam-e szándékosan ilyet?
 • Cselekedtem-e tisztátalant - mással vagy magammal ("önkielégítés"?) (Hányszor?)
 • Ha parázna gondolatom támadt, próbáltam-e lélekben Istenhez fordulni?

    7. Ne lopj!

 • Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? (Visszaadtam-e már?)
 • Vigyáztam-e magam és mások holmijára?
 • Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért? (Iskolában, utcán, vonaton?)
 • Nem "lopom-e" az időt? - Becsülettel végzem-e kötelességeimet? (Hittan, tanulás, munka?)

    8. Hamis tanúságot ne szólj embertársad ellen!

 • Hazudtam? - Okoztam-e ezzel másnak kárt?
 • Rágalmaztam? (Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz? Jóvátettem-e ezt?)
 • Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem?

    9-10. Embertársad házastársát ne kívánd! Se más egyebet, ami az övé, ne kívánd!

 • Irigykedtem-e? (Más értékeire, tehetségére stb.?)
 • Szívesen adtam-e rászorulóknak? (Tulajdonomból, időmből?)

 

    II. Lelki tükör rendszeres gyónók számára

    1. Isten terve rólam

    Istennek szép terve van rólam. Az a terve, hogy Jézus kibontakozhassék bennem. Nekem e célért csak egyet kell tennem: mindenben teljesítenem az Ő akaratát.

 • Él-e bennem a vágy, hogy Isten terve teljesüljön bennem?
 • Hogy megtaláljam azt a hivatást, amire Isten szánt?
 • Imádkozom-e ezért?
 • Ne aggódjatok - mondja Jézus. Tudom-e rábízni magam Isten gondviselő szeretetére?
 • Törekszem-e arra, hogy jobban megismerjem hitemet, s ezáltal Isten reám vonatkozó tervét?
 • Szánok-e elegendő időt az Istennel való kapcsolat elmélyítésére? (Ima, szentírás, lelki olvasmányok, elmélkedések stb. - lelki vezetőmmel való megbeszélés alapján?
 • Figyelek-e lelki vezetőm irányítására?
 • Lelkiismeretem által a Szentlélek vezet, hogy Isten terve megvalósulhasson bennem. - Azonnal követem-e lelkiismeretem indításait? (Pl. hogy ne válaszoljak egy sértésre; ne nézzek meg valamit; első szóra engedelmeskedjek; reggel azonnal ugorjak ki az ágyból stb.)
 • Kötelességeimet (hittan, tanulás, munka) becsülettel, örömmel végzem-e?
 • Rendszeres vagyok-e az étkezésben - vagy gyakran torkoskodom?
 • Cselekedeteim előtt néha megállok-e, hogy meggondoljam: most, itt hogyan tudom teljesíteni Isten akaratát?

    2. Jézus a testvérben

    Isten első akarata, hogy szeressük Őt és embertársunkat. (Amit egynek teszünk, Neki tesszük.)

 • Észrevettem-e Jézus jóságát embertársaimban? - Örömet szereztem-e nekik azzal, hogy megdicsértem a bennük levő jót? (Vagy sokszor megbíráltam őket?)
 • Legalább olyankor, ha nehezemre esett mások szolgálata, gondoltam-e arra, hogy embertársaimban Jézust szolgálom?
 • Azzal az elhatározással szoktam-e embertársaim közé menni (iskolába, hittanra, haza), hogy örömet akarok szerezni nekik?  -  Vagy inkább azzal az elvárással, hogy ők szerezzenek nekem örömet?
 • Tudtam-e mások kedvéért lemondani akaratomról, elképzelésemről? - vagy minden áron ragaszkodom ahhoz?

    3. Jézus a szenvedésben

    Jézus a kereszten, majd elhagyottságában magára vette szenvedésünket. Azóta minden fájdalomban felismerhetjük Őt. Ha vele egyesülünk, minden szenvedés a feltámadásba vezet.

 • Testi és lelki fájdalmaimban felismertem és köszöntöttem-e a szenvedő Jézust?
 • Vele egyesülten örömmel ajánlottam-e fel szenvedésemet másokért?
 • Hibáim, gyengeségeim érzetében felismertem-e az értük gyengévé lett Jézust?
 • Így sikerült-e újrakezdenem az Ő erejében?
 • Szenvedésemben, kedvetlenségemben gondoltam-e arra, hogy a sötétségből a szeretet vezet ki? (Jn 14,21;  1 Jn 3,14)
 • Ha egy hibázó, bűnös embert láttam, gondoltam-e arra, hogy Jézus érte is meghalt? - Tudtam-e Jézus szemével nézni rá?
 • Bármilyen fájdalommal, sötétséggel találkoztam, köszöntöttem-e ott is Jézust?

    4. Szentháromságos küldetésem

    Isten ajándékait, a szentségek kegyelmeit azért kapjuk, hogy használjunk vele másoknak; hogy ők is eljussanak Istenhez.

 • Gondolok-e arra, hogy felelős vagyok embertársaimért? - Hogy úgy kell szeretnem őket, hogy Jézus megszülethessék és növekedhessék bennünk?
 • Törekszem-e arra, hogy Jézus élhessen bennem?  -  Hiszen csak Ő tud bennem megtéríteni másokat!
 • Törekszem-e arra, hogy hittanos társaim és köztem növekedjék a szeretet? - Hiszen Jézus azt akarja, hogy erről ismerje meg Istent a világ!
 • Ha feszültség volt hittestvéreim és köztem, elkövettem-e mindent, hogy ez megszűnjék?
 • Végzek-e valami konkrét szolgálatot keresztény közösségem (egyházközség, hittanosok) érdekében? - Vajon mit tehetnék még?

    Köszönöm, Uram, hogy megmutattad gyengeségemet és a Te Jóságodat. Add, hogy erődből új életet kezdhessek!

    (Forrás: Virtuális Plébánia)

Megbánjuk bűneinket (Bánatimádság):
Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

A gyónás módja


Gyónó: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Pap: Mindörökké! Ámen!

Gyónó: Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében!

Gyónó: Gyónom a Mindenható Istennek, és Isten helyett neked lelkiatyám hogy utolsó gyónásom óta a következő bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam........és a következő bűneimre emlékszem.........

Gyónó: Teljes szívemből bánom minden bűnömet mert azokkal a JóIstent megbántottam. Erősen fogadom, hogy ezután nem vétkezem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat elkerülöm és a jóra törekszem, ezért kérek üdvös elégtételt és feloldozást.

Feloldozás után

Pap: Magasztaljuk Istent mert jóságos hozzánk.

Gyónó: Mert örökké szeret minket.

Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj és ne vétkezz.

Gyónó: Istennek legyen hála.

Gyónó: Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében!
Gyónó: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Pap: Mindörökké! Ámen!

Legközelebbi misék

hirdetes-450.jpg