A legfontosabb tudnivalók

Hitünk fő igazságai

1. Egy Isten van. -- Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.
3. A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. -- Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti.
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.

Jézus örömhíre

Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre.

A főparancsolat (Vö. Mk 12,30-31)
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

Jézus ,,új parancsa'' (Vö. Jn 13,35):
"Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket."

A tízparancsolat

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd

Az Egyház öt parancsolata

1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

A szentségek

1. a keresztség,
2. a bérmálás,
3. az Eukarisztia (Oltáriszentség),
4. a bűnbocsánat szentsége,
5. a betegek kenete,
6. az egyházi rend,
7. a házasság.

A legismertebb latin szövegek

(fonetikusan is leírtuk)

Katolikus keresztény köszöntés

- Laudetur Jesus Christus! (Laudétur Jézusz Krisztusz) - Dicsértessék a Jézus Krisztus!
- In aternum! Amen. (In éternum Ámen) - Mindörökké! Ámen.

A keresztvetés

- In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen (In nomine Pátrisz et Fílii et Szpiritusz Szánkti. Ámen) - Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Gyakori liturgikus szövegek

- Dominus vobiscum! (Dominusz vobiszkum) - Az Úr legyen veletek!
- Et cum spiritu tuo! (Et kum szpiritu tuó) - És a te lelkeddel!
- Oremus! (Orémusz!) - Könyörögjünk!
- Kyrie eleison (Kírje elejszon) - Uram irgalmazz!
- Christe eleison (Kriszte elejszon) - Krisztus kegyelmezz!
- Per dominum nostrum Jesum Christum... (Per dominum nosztrum Jézum Krisztum...) - A mi Urunk Jézus Krisztus által...
- Per omnia seacula saeculorum.. . (Per omnia székula székulórum) - Mindörök kön örökké...
- Deo gratias! (Deo gráciász!) - Istennek legyen hála!
- Sanctus (Szanktusz) - Szent
- Agnus Dei (Ágnusz Dei) - Isten Báránya
- Ite, missa est! (Íte, missza eszt) - Menjetek, elbocsátás van! (Átvitt értelemben: menjetek, küldetéstek van!)
- Benedicamus Domino! (Benedikámusz Dominó) - Áldjuk az Urat!
- Requiescant in pace. (Rekvieszkánt in páce) - Nyugodjanak békében.

Liturgikus felszerelések

Liturgikus edények, eszközök
A szentmise bemutatásához szükséges fölszerelések között sajátos tisztelet illeti meg a szent edényeket, a miséző- és az áldoztatókelyhet. Ezek az edények magukba fogadják a bort és a kenyeret, amelyet a szentmisében felajánlanak, átváltoztatnak, majd a szentáldozáskor kiosztanak.

Kehely
A szentmise bemutatásához használatos, fémből való, talpas ivóedény, amely az átváltoztatásra kerülő bor befogadására szolgál. A ma használatos kehely részei: a csésze, a gomb vagy fogantyú és a talp. A kehely fölszerelése: korporálé (az Úr testének "abrosza"), kehelyfedő, kehelytakaró és kehelytörlő kendő.

Paténa
Kis lapos fémtál csekély bemélyedéssel, a kehely tartozéka, amelye az átváltoztatásra kerülő nagy ostyát helyezi a pap. Kezdetben sokkal nagyobb volt. Ezen végezték a kenyértörést és erről áldoztattak. Több helyen ma újra egyetlen nagyobb méretű áldoztató edénybe helyezik az átváltoztatásra (konszekrálásra) kerülő ostyákat. Az áldoztatáshoz is ilyent használnak.

Cibórium
Fedéllel ellátott kehely vagy edényke, amelyben az Oltáriszentséget a szentmise után őrzik, hogy misén kívül is lehessen áldoztatni a betegeket. A cibóriumban elhelyezett Oltáriszentségben Jézus megdicsőült testével van jelen templomainkban. Ezért imádjuk az Oltáriszentségben köztünk élő Jézust.

Szentségtartó, szentségmutató (monstrancia)
Régies nevén úrmutató, Az Oltáriszentség kihelyezésére és körmenetek alkamával használjuk. Az ereklyetartóból kialakult díszes felső részben üveg mögött, kör alakú, ún. ostyaház van, ahol elhelyezik az Oltáriszentséget. Ezt a felső részt gyakran napkorongszerűen alakítják ki.

Egyéb liturgikus tárgyak és könyvek

A kis kancsók a szentmisénél a víz és a bor tárolására szolgálnak. Kereszteléskor a pap a keresztvizet kancsóból önti a keresztelendő fejére. Az olaj szelencék az egyes szentségek kiszolgáltatásához szükséges szent olaj tárolására szolgáló kerek fémdobozok.
Ünnepélyes alkalmakkor használják a füstölőt és a tömjéntartót. A láncokon lógó parázstartó edény teteje felhúzható. Egy kanálkával a kis hajó alakú tömjéntartóból a parázsra szóják a tömjént. Az illatáldozat bemutatása ősi szokás.
A liturgia fontos kellékei a liturgikus könyvek: a misekönyv, az olvasmányok és a szertartások könyve.
A csengő a szentmise fontos részeire hívja fel a figyelmünket.
A harang az ima és a szentmise kezdetét jelzi. A temetések alkalmával a lélekharang kíséri el szeretteinket az utolsó úton.

Legközelebbi misék

hirdetes-450.jpg